Ryszard Pażus

1985     Dr inż. - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

Praca doktorska nt. „Określenie wpływu refrakcji atmosferycznej na wyniki pomiarów geodezyjnych przy zakładaniu osnowy podstawowej Iraku” - tezy dysertacji (ogólne) są dostępne na: NASA_ADS (Astronomy Abstract Service)

1981     Studium Podyplomowe Teledetekcji, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji I Kartografii

1964     Mgr inż. - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, specjalizacja: geodezyjne pomiary podstawowe

Aktywność zawodowa (w odwróconej chronologii):

2018 -> GeoDigitalGNSS działalność gospodarcza ukierunkowana na zastosowanie pomiarów satelitarnych dla geodezji niższej (surveying) i GIS (Geographic Information Systems), projektowanie, produkcja i dystrybucja geodezyjnych odbiorników satelitarnych AzusRTN

2008 – 2015 GeoDigitalGPS (działalność gospodarcza ukierunkowana na zastosowanie pomiarów satelitarnych dla geodezji niższej) projektowanie i produkcja odbiorników satelitarnych: Azus L1Static (2008-2010), Azus Star (2010-2012), Azus Star+ (2013-2014) (surveying)

2003 – 2007      samozatrudnienie, uprawnienia geodezyjne nr 17191 wydane przez Głównego Geodetę Kraju (zakres 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zakres 3: geodezyjne pomiary podstawowe, zakres 6: redakcja map, zakres 7: fotogrametria i teledetekcja)

2000 – 2002       Dyrektor Departamentu Geodezji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główna aktywność: opracowanie standardów technicznych, zainicjowanie zakładania aktywnej sieci geodezyjnej, niwelacja precyzyjna I klasy, zakładanie i konserwacja osnów geodezyjnych I i II klasy (w tym współpraca międzynarodowa w tym zakresie), opracowanie modelu geoidy niwelacyjnej 2001 (quasigeoidy), przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do prawa geodezyjnego i kartograficznego itp. plus prace administracyjno-geodezyjne (w tym, związane z obsługą uprawnień geodezyjnych)

1997-1999                 Główny Specjalista, Departament Geodezji, Główny Urząd Geodezji I Kartografii

Przygotowywanie standardów technicznych, nadzór nad realizacją osnów geodezyjnych I i II klasy na szczeblu krajowym (w tym osnowy grawimetryczne i magnetyczne)

1996     Project Manager (KUWEJT)  GeoDigital sp. z o. o.

Kontrakt na wykonanie ortofotomapy numerycznej Kuwejtu dla Kuwait Oil Company. Ortofotomapa została wykonana ze zdjęć lotniczych w skali 1:29,000 przy wykorzystaniu numerycznego modelu terenu (DEM), opracowanego na potrzeby innego kontraktu GeoDigital sp. z o. o.. Prace obejmowały: skanowanie diapozytywów 1:29,000 (Intergraph Photoscan PS1) i opracowanie ortofotomapy o wielkości piksela 0.5 m (użyto systemu INTERGRAPH) z dokładnością położenia obiektów poniżej 0.3 m (w układzie UTM, WGS-84).  

1995-1996                 Project Manager (KUWEJT) GeoDigital sp. z o. o.

Końcowa faza kontraktu na wykonanie topograficznej mapy numerycznej obszaru Kuwejtu, rozpoczętego w 1993 roku. Prace obejmowały: opracowanie fotogrametryczne na autografach analitycznych (BC3 Leica) z panchromatycznych zdjęć lotniczych w skali 1:29,000 (aerotriangulację wykonał Instytut Geodezji i Kartografii), wykonanie prac polowych łącznie z zebraniem nazewnictwa w języku arabskim, numeryczną edycję kartograficzną z opracowaniem bazy danych (przy użyciu systemu INTERGRAPH) dla produktu bazowego w skali 1:25,000 i generalizację do skal: 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000, druk map w skalach: 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000 (w edycjach: arabskiej i angielskiej).

1991 -1995        Konsultant d/s geodezji i kartografii (KUWEJT) Directorate of Surveying (Kuwejt)

Nadzór techniczny nad demarkacją granicy Irak-Kuwejt, opracowanie warunków technicznych dla demarkacji stref ekonomicznych wód terytorialnych Kuwejtu, Iraku i Iranu oraz podziału morskiej strefy neutralnej między Kuwejtem, Arabią Saudyjska i Iranem, opracowanie warunków technicznych dla prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez Directorate of Surveying, opracowanie specyfikacji technicznych dla przetargów organizowanych przez Directorate of Surveying, pomiary geodezyjne GPS (przy użyciu sześciu dwuczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych MINIMAC 2816), opracowanie modelu geoidy niwelacyjnej), opracowania numeryczne pomiarów geodezyjnych, autorskie zaprojektowanie i wykonanie stacji mareograficznej (metodą pomiaru ciśnienia tłumionego słupa wody nad czujnikiem) dla automatycznej rejestracji poziomu morza na potrzeby geodezyjne i portowe, szkolenie personelu kuwejckiego.

1990                      Resident Project Manager (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE)  Gulf Computer & Geokart Joint Venture, Abu Dhabi

Kontrakt na założenie numerycznej mapy zasadniczej miasta AbuDhabi (Interactive Graphic Data Management System of TownPlanning Departament)

1988-1990                  Project Manager (KUWEJT)  GEOKART (Polska)

Kontrakt na dogęszczenie osnowy geodezyjnej Kuwejtu. W ramach kontraktu wykonano:- osnowę poziomą 2 klasy, złożoną z 400 punktów osnowy poziomej (metodami: pomiarów GPS odbiornikami jednoczęstotliwościowymi MINIMAC1816, trilateracją i niwelacją trygonometryczną),- osnowę wysokościową 1 klasy, złożoną z 200 punktów (metodami: niwelacją precyzyjną, klasyczną i trygonometryczną – jednoczesnymi, obustronnymi pomiarami odległości zenitalnych),- budowę obserwatorium geomagnetycznego z automatyczną rejestracją składowych pola magnetycznego Ziemi (oprzyrządowanie produkcji krajowej – we współpracy z Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku),- pomiary deklinacji magnetycznej na obszarze Kuwejtu,- szkolenie personelu kuwejckiego on-the-job training  (w pracach polowych tylko kierownicy zespołów polowych byli pracownikami GEOKART-u.)

1987           Project Manager (ETIOPIA)  GEOKART (Polska)

Założenie i pomiar sieci klasy zerowej, złożonej z 15-tu punktów.Pomiary wykonywano dopplerowskimi polskimi odbiornikami geodezyjnymi DOG-1 (od skrótu: dopplerowski odbiornik geodezyjny). Wykorzystano satelitarny system TRANSIT – prekursor systemu NAVSTAR GPS.

1986                     Główny Specjalista  GEOKART

Opracowywanie części technicznej ofert dla przetargów zagranicznych. Organizacja, przygotowanie i nadzór techniczny realizowanych prac eksportowych.

1979 – 1985      Główny Specjalista ds. Teledetekcji i Kartografii Tematycznej   Departament Kartografii, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Prowadzenie spraw związanych z teledetekcją i kartografią tematyczną.

1974 – 1979      Główny Specjalista, Polservice-PPG Joint Venture, Bagdad, Irak

Kontrakt na założenie osnowy podstawowej Iraku i wykonanie map topograficznych w skali 1:25,000 południowej części Iraku o obszarze 170,000 km kw.

Opracowanie zmian założeń technicznych dostosowujacych metody pomiarowe do warunków miejscowych. Nadzór techniczny zakładania sieci astronomiczno-geodezyjnej i niwelacji technicznej (trygonometrycznej), opracowanie modelu geoidy metodą geodezyjno-astronomiczną. Nadzór techniczny nad pracowniami: projektową i atestacji sprzetu pomiarowego,  zespołami: astronomicznym, grawimetrii, mareografii, prefabtrykacji znaków.

Poza tym, w ramach kontraktu założono: sieć niwelacji precyzyjnej 1 klasy, stację mareograficzną dla rejestracji poziomu morza, sieć punktów grawimetrycznych i  geodezyjne centrum komputerowe.

Realizacja kontraktu wymagała zatrudnienia w Iraku ponad trzystu pracowników. Za prace w Iraku została przyznana, przez Komitet Nagród Państwowych, Nagroda Zespołowa Drugiego Stopnia za udział w opracowaniu i wdrożeniu nowych metod przy zakładaniu podstawowych osnów geodezyjnych. Sprawdzenie jakości sieci zostało wykonane przez francuski Narodowy Instytut Geograficzny i amerykańską agencję National Geodetic Survey.

1972 – 1974      Starszy Radca ds. Komputeryzacji, Departament Rozwoju Nauki i Techniki, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem komputeryzacji w geodezji  i kartografii. Opracowanie instrukcji technicznych dla osnów geodezyjnych.

1964 – 1972      Geodeta   Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie

Projektowanie sieci geodezyjnych, pomiary geodezyjne, obliczenia geodezyjne i astronomiczne, wyrównania sieci geodezyjnych, transformacje dawnych sieci do układu państwowego, tworzenie banku danych geodezyjnych (katalogowanie), obliczenia na komputerach 1. i 2. generacji (UMC-1, UMC-10, ODRA-1204).